Zvizda´s Zinora

Sashova Bolshoi Almaz

Gr.Ch. Kostrikov Ardram Leonadas

Gr.Ch. Macnovich Gazza Razza

Ch. Macnovich Galetzky
Troika Maschenka

Ardram Avdeenka

Gr.Ch. Ardram Illizarov
Ch. Stari Tamsin

Sashova Ardram Romaalenka 

Gr.Ch. Sashova Romanovitch

Gr.Ch. Stari Smolenski
Sashova Samara

Ardram Lisenko

Ch. Ardram Grishka
Ardram Schevenskova

CH Zvizda´s Afrodite

Hrabrenkie Czarizin vom Fundament

GIC. Czarizin M. Oleg v. Fundament

Gr.Int.Ch.Oleg v. Basnja
GIC. Alisweta Catarina v. Fundament

Eur.Ch. Bluezars Myakhi Devochka

Katzenliebe Shyblu Archangel

Bluezars Cassandra Babushka
Zvizda´s Axinia

Int.Ch. Sashova Orlov Almaz

Gr.Ch. Shashova Sergiyevski
Adwelsh Sashova Nina
Eur.Ch. Zvisda´s Aurora Gr.Eur.Ch.Tippandora Djagilev
Ch.Zvizda´s Orelie Oeljanov