KOATA

Koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně socializovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
MÁME KOÁTKA.
Vrh "I" Vendula & Oliwer  09.05.2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Izzy   kočička  rezervace 
 Issi   kočička  rezervace 

 Fotogalerie vrhu "I"          

 
Vrh "J"  Colletka & Nestor 23.05.2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Joy     kočička  rezervace 
 Julie Aurélie   kočička  rezervace
 Jinny   kočička  zadaná 
 Jaromir   kocourek  zadaný 
 Jimmy   kocourek  rezervace 
 Jackie   kocourek  rezervace  
 Jerry   kocourek  rezervace 

 Fotogalerie vrhu "J"         Video 1     Video 2

 
Vrh "K" Adéla & Nestor 22.7.2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 K   kočička   rezervace 
 K   kočička   zadaná 
 K   kocourek   rezervace 
 K   kocourek   rezervace 
 K   kocourek   rezervace 
 K   kocourek   rezervace 
 K   kocourek   

 Fotogalerie vrhu "K"         Video 1

 
Vrh "L" Bibi & Jonny 07/2021 
jméno kotěte pohlaví rezervace
 L       
 L      

 Fotogalerie vrhu "L"