KOATA

e koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
MÁME KOÁTKA.
 
 
VrH "Y" Rosa & Jonny 02/2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Y   kočka   
 Y   kočka   
 Y   kocour  

 Fotogalerie vrhu "Y"              

 
VrH "Z" Xena & Nestor 03/2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Z   kočka  

 Z 

 kocour  

 Z 

 kocour  

 Fotogalerie vrhu "X"              

 
Vrh "A" Vilma & Nestor  03/2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 A   kočka  
 A   kočka  
 A   kocour  

 Fotogalerie vrhu "A"              

 

 
 
jméno kotěte pohlaví rezervace
   kočka  
   kocour  

 Fotogalerie vrhu ""