KOATA

me koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
Narození koátek čekáme koncem března / začátkem dubna od dvou kočiček.
 
Vrh "P" Rachel & Nestor  24.01.2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
Pixie  kočka  rezervace
Perry  kočka  rezervace
Pepina  kočka  rezervace
Pedro  kocour  rezervace

 Fotogalerie vrhu "P"              

 
 
Vrh "R" Eliška & Iskander   03/2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
 R     

 Fotogalerie vrhu "R"