KOATA

me koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
Narození koátek čekáme koncem března / začátkem dubna od dvou kočiček.
 
Vrh "R" Eliška & Iskander   26.03.2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Remington  kocour  rezervace
 Richie  kocour  rezervace
 Rami  kocour  rezrevace

 Fotogalerie vrhu "R"              

 
 
Vrh "S" Colletka & Nestor   30.03.2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Sam Rufus  kocour  rezervace
 Smiley  kočka  rezervace
 Sarisa  kočka  rezervace
 Sáša  kočka  rezervace

 Fotogalerie vrhu "S"              

 
 
Vrh "T" Xena & Nestor  17.4.2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Timothée  kocour  rezervace

 Fotogalerie vrhu "T"              

 
 
VrH "U" Rosa & Jonny   12.05.2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
 U   kočka  zadaná
 Uzzee  kocour  rezervace
 Umberto  kocour  rezervace
 U  kocour  
 U   kocour  

 Fotogalerie vrhu "U"