KOATA

e koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
MÁME KOÁTKA.
 
 
VrH "V" Karla & Nestor   31.07.2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Vendula  kočka  rezervace
 Valérie  kočka   rezervace
 Vulcan  kocour  rezervace
 Venom  kocour  rezervace

 Fotogalerie vrhu "V"              

 
VrH "W" Olly & Iskander 
jméno kotěte pohlaví rezervace
 W    

 w

   

 Fotogalerie vrhu "W"              

 
VrH "X" Rijana & Nestor   ..../2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
 X  kočka  rezervace
 X  kocour  rezervace

 Fotogalerie vrhu "X"              

 

 
VrH "Y" Rachel & Nestor  .../2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Y  kočka  
 Y  kocour  

 Fotogalerie vrhu "Y"