KOATA

e koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
MÁME KOÁTKA.
 
 
Vrh"Y" Rosa & Jonny 16.02.2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Yoko  kočka  rezervace
 Yasmine Shakti  kočka   rezervace
 Yosepha  kočka  rezervace
 Yorika  kočka  rezervace
 Yuki  kocour  rezervace

 Fotogalerie vrhu "Y"              

 
Vrh "Z" Karla & Oliwer 25.03.2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Zorka  kočka  rezervace
 Z  kocour  rezervace 
 Zachariáš   kocour  rezervace
 Zack   kocour  zadaný 

 Fotogalerie vrhu "Z"              Video_1         Video_2

 
Vrh "A" Xena & Nestor  04/2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 A   kočka  
 A   kočka  
 A   kocour  

 Fotogalerie vrhu "A"              

 
Vrh "B" Olly & Oliwer  04/2020 
jméno kotěte pohlaví rezervace
   kočka  
   kocour  

 Fotogalerie vrhu "B"