KOATA

Koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně socializovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
MÁME KOÁTKA. Volnou máme kočičku. 
 
Vrh "V" Adéla & Nestor 14.03.2022
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Vivienne    kočička   rezervace 
 Vanesa   kočička   
 Vincent   kocourek   rezervace 
 Villain   kocourek   rezervace 
 Vili   kocourek   rezervace 
 Viky    kocourek   rezervace 
 Fotografie vrhu "V"  Video 1  Video 2
Vrh "T" Esta & Oliwer 01.02.2022
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Tara   kočička   rezervace 
 Teo Sami   kocourek   rezervace 
 Timotei   kocourek   rezervace 
 Tarko   kocourek   rezervace 

 Fotogalerie vrhu T       Video 1

Vrh U  Vendula & Jonny  03.02.2022
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Uli   kočička   rezervace 
 Uriáš   kocourek   rezervace 
 Uri   kocourek   rezervace 
 Unicat  kocourek   rezervace 
 Uhlík   kocourek   rezervace 

 Fotogalerie vrhu U        Video 1