KOATA

Koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
MÁME KOÁTKA.
 
 
Vrh "A" Olly & Oliwer  28.04.2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Amelia   kočka  rezervace 
 Anabel    kočka  rezervace 
 Adéla   kočka  rezervace 
 Arthur   kocour  rezervace
 Apollo   kocour  rezervace 
 Aston   kocour  rezervace 

 Fotogalerie vrhu "A"              Video 1       Video 2       Video 3

 
Vrh "B" Colletka & Nestor 03.05.2020 
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Baloo   kočka  rezervace 
 Blessing   kočka  rezervace 
 Bibi-Lexie   kočka  rezervace  
 Baki   kocour  rezervace 
 Benjiro   kocour  rezervace 

 Fotogalerie vrhu "B"            Video 

 
Vrh "C" Ráchel & Nestor  13.05.2020 
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Coco   kočka   rezervace 
 Cassie   kočka   rezervace 
 Clea Beauty     kočka   rezervace 
 Cora    kočka   rezervace 

 Fotogalerie vrhu "C"           Video