KOATA

me koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
 
Vrh "K" Rosa & Jonny 24.06.2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Kassie  kočka  rezervace
 Karla  kočka  rezervace
 Karina  kočka  rezervace
 Kasper  kocour  rezervace

 Fotogalerie vrhu "K"                

 
 
Vrh "L" Olly & Iskander 22.08.2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Leontýna    kočka  rezervace
 Lady  kočka  rezervace
 Leo Arthur  kocour  

 Fotogalerie vrhu "L"                 

 
 
Vrh "M" Rijana & Nestor 29.8.2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Matylda  kočka  rezervace 
 Mollie  kočka  rezervace
 Meena  kočka  rezervace

 Fotogalerie vrhu "M"                 

 
 
Vrh "N" Zinora & Jonny 23.09.2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Noel  kocour  rezervace

 Fotogalerie vrhu "N"                 

 
 
Vrh "O" Collete & Iskander 16.10.2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Ogi  kočka  rezervace
 Oleg  kocour  rezervace
 Oliwer   kocour  rezervace
 Orphée  kocour  rezervace

 Fotogalerie vrhu "O"                 

 
 
 
jméno kotěte pohlaví rezervace
     

 Fotogalerie vrhu