KOATA

Koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně socializovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
MÁME KOÁTKA.
 
 
 
Vrh "Ch" Winnie & Nestor   14.01.2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Chalisi   kočička  zadaná 
 Charlie   kocourek  zadaný 

 Fotogalerie vrhu "Ch"          

 
Vrh "I" Vilma & Jonny   01/2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 I    
 I      

 Fotogalerie vrhu "I"          

 
Vrh "J" Colletka &  Nestor  /2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 J       
 J      

 Fotogalerie vrhu "J"