KOATA

Koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně socializovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
Narození dalších koátek čekáme začátkem listopadu. 
 
Vrh "K" Adéla & Nestor 22.7.2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Kiara   kočička   rezervace 
 Kaltain   kočička   rezervace 
 Kasper   kocourek   rezervace 
 Kevin   kocourek   rezervace 
 Kornelius   kocourek   rezervace 
 Kokeš   kocourek   rezervace 

 Fotogalerie vrhu "K"         Video 1

 
Vrh "L" Bibi & Jonny 30.07.2021 
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Limet   kočička   rezervace 
 Lee Jerry   kocourek   rezervace 
 Luchico   kocourek   rezervace 

 Fotogalerie vrhu "L"         

 
Vrh "M" Zorka & Jonny 8.8.2021 
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Mona   kočička   rezervace  
 Maisy   kočička  rezervace 
 Miley   kočička   zadaná 
 Mannon  kočička   rezervace 
 Manuel   kocourek   rezervace 
 Mitsuki   kocourek   rezervace 

 Fotogalerie vrhu "M"         

 
Vrh "N" Rosa & Oliwer 10.8.2021 
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Nelly   kočička   rezervace 
 Naomi Mia   kočička  rezervace 
 Nessie   kočička   rezervace 
 Neptun   kocourek   rezervace 
 Near   kocourek   rezervace 
 Nick   kocourek   rezervace 

 Fotogalerie vrhu "N"         Video 1        Video 2