KOATA

oátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
MÁME KOÁTKA.
 
 
Vrh "D" Kája & Oliwer   11/2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 D      rezervace 
 D     rezervace 
 D     rezervace 

 Fotogalerie vrhu "D"           

 
Vrh "E" Rosa & Jonny   11/2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 E    
 E    
 E    

 Fotogalerie vrhu "E"   

 
Vrh "F" Vendula & Oliwer  /2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 F  kočka   
 F  kočka   
 F  kočka   

 Fotogalerie vrhu "F"