KOATA

me koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
 
Vrh "O" Collete & Iskander 16.10.2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Ogi  kočka  rezervace
 Oleg  kocour  rezervace
 Oliwer   kocour  rezervace
 Orphée  kocour  rezervace

 Fotogalerie vrhu "O"                 

 
 
Vrh "P" Rachel &  Nestor  01/2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
 P     

 Fotogalerie vrhu "P"              

 
 
Vrh "R" Vilma &  Jonny  01/2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
 R     

 Fotogalerie vrhu "R"