KOATA

Koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně socializovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
MÁME KOÁTKA. 
Vrh "O" Karla & Nestor 31.10.2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Olivie   kočička   rezervace 
 Oksana   kočička   rezervace 
 Octopus   kocourek   rezervace 
 Onyx   kocourek   rezervace 

 Fotogalerie vrhu "O"        Video 1     3 týdny-video

Vrh "P" Ráchel & Nestor 9.11.2021 
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Perla   kočička   rezervace 
 Priya   kočička  rezervace 
 Phoenix   kocourek  rezervace 
 Pocky   kocourek rezervace 

 Fotogalerie vrhu "P"         Video 1      Video 2