KOATA

Koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně socializovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
MÁME KOÁTKA.
 
 
 
Vrh "Ch" Winnie & Nestor   14.01.2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Chalisi   kočička  zadaná 
 Charlie Indigo   kocourek  zadaný 

 Fotogalerie vrhu "Ch"          

 
Vrh "I" Vendula & Oliwer  05/2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 I    
 I      

 Fotogalerie vrhu "I"          

 
Vrh "J"  Colletka & Nestor 05/2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 J       
 J      

 Fotogalerie vrhu "J"         

 
Vrh "K"  Zorka & Nestor 06/2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 K     
 K     

 Fotogalerie vrhu "K"         

 
Vrh "L"   & Jonny 06/2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 L       
 L      

 Fotogalerie vrhu "L"